Adatvédelmi nyilatkozat

 

A weblap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A SOMATO Prevenció Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Társaság, mint adatkezelő minden elvárható módon védi a vizsgálatra jelentkezők által megadott, a Társaság által kezelt személyes adatokat.

Általános információk

1) A http://somato.hu/ weblapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fenti adatok a weblapot látogató személy azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a weblapszolgáltató és a Társaság egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

2) A weblapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A weblapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A weblap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Ezzel kapcsolatos további információ a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu magyar nyelven is elérhető honlapon olvasható.

4) A weblap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a http://somato.hu/ honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is elérhető honlapon olvasható.

A vizsgálatokra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a weblapon keresztül, a „Vizsgálatra jelentkezés” link révén elérhető űrlap kitöltésével lehetővé teszi a jelentkezést. A jelentkezés személyesen és e-mailben is lehetséges. A weblapon keresztül beküldött, valamint az e-mailben vagy telefonos bemondás alapján kitöltött jelentkezési lapok adatkezelése között nincs eltérés. Az eltérés csupán az adathordozó típusában (elektronikus, papír) jelentkezik.

A jelentkezési lap a vizsgálatra jelentkező személy azonosítására, és a jogszabály által előírt nyilatkozat megtételére szolgál. Ezeket az adatokat a Társaság a vizsgálati előjegyzés és a kapcsolattartás céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az űrlapot kitöltő az „Adatvédelmi hozzájárulás” mező önkéntes bejelölésével adja meg. A mező bejelölésének hiányában az űrlap adatai nem kerülnek elmentésre és továbbításra az Adatkezelőhöz. Telefonos vagy e-mailes vizsgálatra jelentkezés esetén az időpont visszaigazolása során történik meg az érintett tájékoztatása a megadott adatai kezeléséről.

A vizsgálatra jelentkezési lap beérkezése után az Adatkezelő a megadott e-mail címen vagy telefonon értesíti az érintettet a vizsgálat időpontjáról.

A vizsgálatra jelentkezési űrlap adatait az Adatkezelő a vizsgálat tényleges megvalósulásának idejéig őrzi meg. Amennyiben bármilyen okból a vizsgálatra jelentkezés, vagy a kiadott időpont visszavonásra kerül, ezzel az adatkezelés célja megszűnik, annak bekövetkeztével adatkezelő az űrlap nyilvántartott adatait törli.

Ha a jelentkezés elutasításra kerül, az Adatkezelő az erről szóló értesítés megküldését követően azonnal törli az adatokat.

1) Az adatkezelés jogalapja: A vizsgálatra jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: A vizsgálatra jelentkező számára vizsgálati időpont biztosítása. A személyes adatok a jelentkező személy azonosítása, és a vele való kapcsolattartás érdekében kerülnek bekérésre.

A vizsgálatra jelentkezés során kezelt adatok köre és célja
AdatCél
Névazonosítás
Lakcímazonosítás, kapcsolattartás
E-mail címkapcsolattartás
Telefonszámkapcsolattartás
Megjegyzésa szükséges vizsgálat beazonosítása

3) Az érintettek köre: A vizsgálatra bejelentkezni szándékozó személyek.

4) Az adatkezelés időtartama:
a) A vizsgálati tényleges megvalósulásáig.
b) Elutasítás vagy visszavonás esetén az elutasításról szóló értesítés megküldését követően, illetőleg a bejelentkező részéről történő visszavonás esetén azonnal törlésre kerül.

5) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon (telefonon, e-mailben vagy a weblapon keresztül) megadja a vizsgálatra jelentkezéshez szükséges adatokat az Adatkezelőnek;
b) az Adatkezelő a jelentkezést elfogadja, vagy valamilyen okból elutasítja.
c) kijelöli a vizsgálat időpontját és helyét, amelyről tájékoztatja az érintettet.
d) a bejelentkezési űrlap személyre vonatkozó adatai, valamint a vizsgálat ideje továbbításra kerül a vizsgálatot végző munkatársnak.

A vizsgálatra jelentkezési űrlap weblapon keresztül történő továbbítása, vagy az info@somato.hu e-mail címre történő beküldése esetén az adatok a weblapot tartalmazó szervert üzemeltető Adatfeldolgozó közvetítésével kerülnek az Adatkezelőhöz.

6) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó:

Az adatkezelő:
Neve:SOMATO Prevenció Kft.
Székhelye:1013 Budapest, Attila út 29.
Cégjegyzékszám:01-09-203631
Adószám:25165948-1-41
Képviselő:Dr. Resetár Ákos ügyvezető igazgató
Telefon: 
E-mail: 
Weboldala:http.//somato.hu
Az adatfeldolgozó (szerverüzemeltető):
Neve:Mediacenter Hungary Kft.
Székhelye:6001 Kecskemét, Sosztakovics u 3. II/6.
Cégjegyzékszám:03-09-114492
Adószám:13922546-2-03
E-mail:mediacenter@mediacenter.hu
Az általa végzett művelet:

– weboldal tárhelyszolgáltató

– e-mail szolgáltató

7) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
a) A vizsgálatra jelentkezést felvevő munkatárs;
b) A vizsgálatot végző munkatárs;

8) Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A SOMATO Prevenció Kft. vizsgálatára jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével, az azon szereplő nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

9) A kezelt adatokba történő betekintés és módosítás
A vizsgálatra jelentkező személy kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését;
c) személyes adatainak törlését − a jogszabály által meghatározott megőrzendő adatok kivételével.

A személyes adatokba való betekintésének, valamint a személyes adatok módosításának vagy törlésének kérése az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben lehetséges. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintettnek erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmet jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében. Visszautasított törlés esetén az érintettet tájékoztatja a törlés elutasításának jogszabályi alapjáról.

Ha a kérelmező nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

10) Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi dokumentumok alapján készült:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), amely itt olvasható: http://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amely itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (http://www.njt.hu)